Regulamin dla sklepu internetowego - wersja własnościowa, samodzielna

Regulamin udostępniania oprogramowania sklepów internetowych na czas nieoznaczony oraz pomocy technicznej - licencja na oprogramowanie sklepu.   


§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom na czas nieoznaczony oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.
Usługa świadczona jest przez firmę sStore. Korzystanie z Oprogramowania uzależnione od zaakceptowania przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowania z jego strony obowiązujących przepisów prawa. Obecny Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


§ 2 Definicje

Regulamin – obecny regulamin, określający zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom na czas nieoznaczony oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, w tym jego aktualizacji oraz pomocy technicznej dotyczącej korzystania z oprogramowania;
Serwis – serwis internetowy www.sstore.pl, www.sklepywww.pl, administrowany przez firmę sStore;
Sklepy internetowe – działalność internetowa prowadzona przy korzystaniu z odpowiedniego oprogramowania komputerowego;
Oprogramowanie - Oprogramowanie Sklepu – program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr. 24, poz. 83, z późn. zm.), wykorzystywany do prowadzenia sklepu internetowego, udostępniany przez firmę sStore w ramach Usługi świadczonej na podstawie Regulaminu;
Pakiet aktualizacji i pomocy technicznej – możliwość pobierania nowych aktualizacji oraz wsparcie techniczne w zakresie korzystania z Oprogramowania;
sStore – administrator Serwisu - firma sStore z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. 220;
Usługa – usługa realizowana przez sStore na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej umowy;
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usługi oraz usług Serwisu;
Konto – konto Użytkownika w Serwisie utworzone dla potrzeb korzystania z usług Serwisu;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§3 Oprogramowanie Sklepu internetowego

sStore oświadcza, że jest twórcą Oprogramowania sklepu internetowego i z tego tytułu przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie, za wyjątkiem elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania - Open Source. Biblioteki wykorzystywane w Oprogramowaniu są używane są zgodnie z ich licencją. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków oraz zasad korzystania z Oprogramowania, a także zasad licencji na korzystanie z zawartych w Oprogramowaniu bibliotek Open Source. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania może skutkować naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej.

§4 Warunki realizowania usługi, postanowienia wstępne

Użytkownik, który jest Konsumentem i zawarł umowę o realizację Usług, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Korzystanie z Usługi jest możliwe po uregulowaniu opłaty przewidzianej w dniu zawarcia umowy w cenniku oraz po zamówieniu usługi w Serwisie - wypełniając formularz zamówienia. Umowa o realizację Usługi zostaje zawarta z chwilą skorzystania przez Użytkownika z dostępnej w Serwisie opcji zakupu poprzez formularz na stronie Serwisu. Przed zakupem Usługi Użytkownik ma prawo przetestować wersję próbną Oprogramowania, pod warunkiem akceptacji Regulaminu. sStore nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w sklepach internetowych zakazanych prawem treści. W sytuacji otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w Sklepie internetowym Użytkownika z wykorzystaniem Oprogramowania, sStore przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tych treści. sStore oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usługi. W sytuacji dokonania przez Użytkownika cesji Użytkownik traci prawo do dalszego użytkowania Oprogramowania.


§ 5 Szczegółowe warunki realizowania Usługi

W zakresie odpłatnej i niewyłącznej licencji Użytkownik otrzymuje możliwość pobrania Oprogramowania z Serwisu w celu zainstalowania go na serwerach firmy sStore. Wraz z Oprogramowaniem Użytkownik otrzymuje klucz licencyjny - specjalny identyfikator umowy. Oprogramowanie musi być zainstalowane na jednej domenie internetowej Użytkownika, którą Użytkownik musi wskazać sStore. Domena ta może zostać zmieniona przez Użytkownika w każdej chwili pod warunkiem poinformowania o tym sStore drogą elektroniczną. Użytkownikowi przysługuje prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z Oprogramowania, modyfikowania Oprogramowania - z zastrzeżeniem, że sStore nie bierze odpowiedzialności wtedy za złe działanie Oprogramowania. sStore udostępnia wybraną przez siebie część kodu Oprogramowania w postaci niezakodowanej, pozostała część Oprogramowania jest kodowana. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania lub jego kopii osobom trzecim. Korzystanie z niektórych modułów Oprogramowania sklepu może być płatne dodatkowo, np. korzystanie z modułu integracji Oprogramowania sklepu z hurtowniami wymaga dodatkowej opłaty, zgodnie z cennikiem Serwisu.

Użytkownik zobowiązany jest do umieszczenia w sklepie internetowym informacji, że Sklep korzysta z Oprogramowania sStore poprzez umieszczenie na każdej stronie Sklepu widocznego napisu "Sklep internetowy Oprogramowanie - sStore" oraz linków odsyłających na stronę sStore. Niewywiązanie się z tego zobowiązania skutkuje utratą przez Użytkownika prawa korzystania z Oprogramowania.

Użytkownik w ramach Pakietu aktualizacji i pomocy technicznej ma prawo do pobierania aktualizacji Oprogramowania w okresie pierwszych 12 miesięcy. Prawo do aktualizacji nie przysługuje w sytuacji modyfikacji Oprogramowania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w sytuacji modyfikacji wyglądu - szablonu sklepu - nowe wersje Oprogramowania mogą źle współpracować ze zmodyfikowanymi przez Użytkownika plikami. W opisanej sytuacji Użytkownik nie ma prawa żądać od sStore dostosowania zaktualizowanych wersji Oprogramowania do zmodyfikowanych przez siebie plików. sStore nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu Oprogramowania spowodowane niepoprawnym wykorzystywaniem przez Użytkownika funkcjonalności Oprogramowania. Przy logowaniu się do panelu administracyjnego Oprogramowania sklepu jest sprawdzany klucz licencji. Sprawdzanie polega na łączeniu się Oprogramowania sklepu z serwerem licencji sStore. Przy braku połączenia z serwerem licencji, przy błędnym identyfikatorze licencji lub przy łączeniu się tych samych kluczy (np. gdy Oprogramowanie sklepu jest zainstalowane na kilku domenach), dostęp do panelu administracyjnego Oprogramowania sklepu jest blokowany. sStore gwarantuje dostępność połączenia z serwerem licencji na poziomie 99,5 % w skali roku. Użytkownikowi w ramach Pakietu aktualizacji i pomocy technicznej otrzymuje także wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Oprogramowania. Korzystanie przez Użytkownika z Pakietu aktualizacji i pomocy technicznej po upływie 12 miesięcy wymaga dodatkowej opłaty w wysokości określonej w aktualnym cenniku.

W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru oraz stopnia skomplikowania błędu. Warunkiem prawidłowego działania Oprogramowania sklepu jest instalacja wszystkich aktualizacji Oprogramowania. Również przed żądaniem usunięcia błędu w Oprogramowaniu, Użytkownik musi się upewnić czy ma zainstalowane wszystkie najnowsze aktualizacje Oprogramowania.

W ramach zawartej umowy o realizację Usługi Użytkownik uzyskuje licencję na nieograniczone w czasie korzystanie z Oprogramowania. Odpowiedzialność sStore z tytułu nienależytego wykonania umowy o realizację i świadczenie Usługi ogranicza się do równowartości opłaty z tytułu jej wykonania określonej w aktualnym cenniku. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami. sStrore nie ponosi odpowiedzialności za złe działanie Oprogramowania spowodowane jego modyfikacjami, nieprawidłowym użytkowaniu, nieprawidłowym administrowaniem na serwerze, wadliwym działaniem innego oprogramowania komputerowego Użytkownika, wadliwą współpracą Oprogramowania z zewnętrznymi systemami przy braku najnowszej wersji oprogramowania, działaniem osób trzecich lub siły wyższej.

Uwaga! 
Sklep może pracować tylko na serwerach firmy sStore! Nie udzialamy żadnej gwarancji, wsparcia technicznego na działanie skryptu oraz instalację na innych serwerach!
1 licencja sklepu może pracować na jednej domenie.

§ 6 Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest sStore. Administrator zapewnia ochronę powierzanych mu danych osobowych a przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji Usługi. Dane osobowe znajdujące się w Serwisie mogą być wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych usługach. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne w celu realizacji Usługi. Dane osobowe są udostępniane przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie oraz aktualizacji danych. Administrator informuje, iż z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach Serwisu ukazuje się informacja o numerze IP użytkownika. Dane te przetwarzane są w celach technicznych. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z usługi przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają dostosowanie usługi do potrzeb Użytkowników, tworzenie statystyk oglądalności Serwisu. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Po zakończeniu korzystania z Usługi przez Użytkownika Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika tylko w zakresie koniecznym do realizacji rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu, sprawdzenia czy korzystanie z usługi było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z usługi.

§ 7 Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług. Reklamacje składane drogą elektroniczną na e-mailowy pomoc@sstore.pl lub poprzez formularz. Reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest również przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną.

§ 9 Postanowienia końcowe

Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy zmiana Regulaminu dotyczy Użytkowników korzystających z Usługi, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany Regulaminu, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Użytkownicy mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym momencie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz mogą pobrać go i wydrukować. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi  postanowień umowy o realizację Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu w Serwisie.
Prawem właściwym dla umowy o realizację Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załóż sklep internetowy i testuj go za darmo!


 

Od 11 lat tworzymy i projektujemy profesjonalne sklepy internetowe. E-sklepy są zakładane na naszej platformie sklepowej SKLEPYWWW.PL, na której każdy może wybrać gotowy sklep internetowy dla swojej branży. Oprogramowanie sklepu internetowego posiada mnóstwo integracji, między innymi z Allegro, hurtowniami - dropshipping, systemami płatności, firmami kurierskimi, porównywarkami cen, Facebookiem oraz z wieloma innymi serwisami i systemami. A to wszystko w najlepszych cenach na rynku!

Od początku również zajmujemy się profesjonalnym pozycjonowaniem sklepów internetowych i stron WWW. Dzięki naszemu doświadczeniu i możliwościom wypromujesz w Google swój e-sklep lub stronę WWW. Znamy się ma marketingu internetowym, pomożemy Ci w kampaniach Google AdWords (teraz Google Ads), promowaniu na Facebooku i w porównywarkach cen a także w internetowych pasażach handlowych.

Z nami rozpoczniesz oraz rozkręcisz swój własny e-biznes!