Regulamin

Ogólny regulamin usług świadczonych przez firmę sStore - Ogólne Warunki Umów.

 

1. Postanowienia wstępne

Ogólne Warunki Umów określają zasady na jakich świadczone są usługi

na rzecz Klienta przez sStore dr Anna Brzozowska z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. 220, NIP 577-180-37-97, Regon: 241063904.


a) Klientem jest podmiot zawierający z firmą sStore umowę o świadczenie usługi.

b) Konsument to Klient zawierający umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

c) Abonentem jest podmiot, na rzecz którego jest już zarejestrowana lub ma zostać zarejestrowana domena internetowa lub inne usługi takie jak sklep internetowy, strona www, forum, serwer.

d) Regulaminy oznaczają wzorce umowne dla poszczególnych usług oferowanych przez firmę sStore, których zaakceptowanie jest niezbędne do zamówienia i korzystania z tych usług.

e) Siła Wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, które jest niemożliwe do przewidzenia i mimo dołożeniu należytej staranności niemożliwe do zapobieżenia.

f) Dostępność Usługi to widzialność usługi na pierwszym routerze poza siecią internetową firmy sStore. Gwarancja Dostępności Usługi dotyczy wszystkich urządzeń należących i zarządzanych przez firmę sStore. Przerwy dotyczące obsługi i konserwacji systemu są wliczone w czas dostępności usługi.

g) Okres Abonamentowy to jest okres czasu, na który jest udostępniana Klientowi usługa, przy czym nie jest on dłuższy od czasu określonego w cenniku i elektronicznym wniosku zamówienia usługi. Okres Abonamentowy jest to maksymalny okres czasu, w którym jest możliwość wykorzystania parametrów usługi określonych w opisie usługi, oczywiście jeżeli parametry te zostały określone dla danej usługi.

h) Okres Próbny - Okres testowy - jest to okres czasu, na który wybrana przez Klienta usługa jest udostępniana Klientowi bezpłatnie. Długość Okresu Próbnego - Okresu Testowego - jest określona w specyfikacji usługi. Okres Próbny - Okres testowy - jest wliczany w okres czasu stanowiący Okres Abonamentowy.

i) Treść umowy między firmą sStore a Klientem określają każdorazowo Ogólne Warunki Umów, a także odpowiednie Regulaminy dla poszczególnych usług (jeżeli takie istnieją)

oraz dla danej usługi specyfikacje, parametry bezpieczeństwa i inne dokumenty, o których mowa w Regulaminach (jeżeli są przewidziane dla danej usługi). Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią tych dokumentów, dotyczącej zamówionej usługi i je akceptuje.

j) Do korzystania z usług świadczonych przez firmę sStore potrzebne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową np. Chrome, Firefox, Opera, IE w aktualnych wersjach lub przeglądarek innych firm.

k) Klient nie będący konsumentem wyraża zgodę na wykorzystywanie przez firmę sStore swoich danych w celach promocyjnych, reklamowych oraz badaniu rynku a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego znaków firmowych w listach referencyjnych chyba, że zgłosi przeciwne zastrzeżenie.

l) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
m)Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze informacyjnym, reklamowym i handlowym.

n) Wszelkie pojęcia zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Umów mają to samo znaczenie w innych Regulaminach Usług chyba, że co innego wynika z zapisów tych Regulaminów.

 

 

2. Zawarcie umowy i Ogólne Warunki Umów

 

a) W celu złożenia zamówienia i zarządzania usługami świadczonymi przez firmę sStore na rzecz Klienta niezbędne jest założenie przez Klienta konta w systemie informatycznym udostępnionym przez firmę sStore zwanym Panelem Klienta.

b) Klient, rejestrując swoje konto w Panelu Klienta wpisuje unikalny identyfikator oraz hasło służące do korzystania z Panelu Klienta. Klient zobowiązany jest do nieujawniania danych osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za skutki ujawnienia identyfikatora lub hasła.

c) Firma sStore zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych przed dostępem i ingerencją osób trzecich.

d) Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie zakładania konta - rejestracji usługi. W przypadku stwierdzenia, że dane wpisane przez Klienta są nie prawdziwe firma sStore ma prawo usunąć konto w Panelu Klienta wraz z zamówionymi usługami i wypowiedzieć tym samym wszystkie łączące ją z Klientem umowy dotyczące usług zamówionych w ramach tego usuniętego konta. Przed usunięciem konta i wypowiedzeniem umów firma sStore wezwie Klienta do poprawienia lub uzupełnienia danych wysyłając wezwanie na adres e-mail podany w Panelu Klienta.

e) Firma sStore ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu podczas zakładania konta - rejestracji usługi - jest dobrowolne, lecz konieczne w celu założenia konta w Panelu Klienta i świadczenia usług przez firmę sStore .

f) Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia za pomocą Panelu Klienta a także do zgłoszenia żądania usunięcia tych danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji usługi, dla której zostały zebrane.

g) Firma sStore ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta następującym podmiotom:

- Consulting Service Sp. z o.o. ul. Domaniewska 35A lok.1B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-365-25-80, Regon:146792077, KRS: 0000472592 (rejestracja domen)

- Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska (płatności elektroniczne).

h) Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez podmioty wymienione powyżej dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznych.

i) W przypadku Klientów, którzy są osobami fizycznymi i są Konsumentami firma sStore ma prawo zażądać dostarczenia kopii dokumentu, które mogą potwierdzić tożsamość Klienta. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość musi pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, numeru PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość a także adresu zamieszkania. Klient przed dostarczeniem wyżej wymienionych kopii jest zobowiązany do zamazania wszystkich innych danych znajdujących się na dostarczonych dokumentach, przede wszystkim zamazaniu: swojego wizerunku, nazwiska rodowego, imion rodziców, miejsca urodzenia, kolor oczu oraz wzrostu. 

j) Od Klientów, którzy nie są Konsumentami firma sStore ma prawo zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej lub innych danych potwierdzających status prawny Klienta.

k) Klient akceptując Ogólne Warunki Umów oświadcza, że został poinformowany o celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez firmę sStore oraz podmioty wymienione powyżej a także o prawie wglądu do swoich danych i ich poprawienia, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).

 

 

3. Obowiązki i odpowiedzialność firmy sStore

 

a) Firma sStore zobowiązana jest świadczyć usługi z należytą dbałością i starannością.

b) W związku ze świadczonymi dla Klienta usługami firma sStore nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

- trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn niezależnych od firmy sStore, w tym także na skutek wystąpienia Siły Wyższej,

- utraconych przez Klienta korzyści finansowych i innych,

- trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia usługi oraz z tytułu nienależytego świadczenia usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich za pomocą, których usługa jest świadczona,

- skutków wykorzystania świadczonej usługi w sposób niewłaściwy,

- skutków naruszenia przez Klienta postanowień umowy o świadczenie usługi,

- skutków udostępnienia przez Klienta jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usługi,

- skutków wykorzystania informacji dostępowych do usługi przez osoby trzecie, jeżeli

osoby te weszły w posiadanie ich na skutek ujawnienia przez Klienta albo na

skutek słabego zabezpieczenia informacji przez Klienta przed dostępem takich osób.

- niedostarczenia wiadomości e-mail skierowanych do Klienta lub Użytkowników lub wysyłanych przez te osoby w przypadkach, gdy wiadomości te stanowią niezamówioną informację handlową lub w innych przypadkach blokady dostarczania wiadomości, wskazanych w specyfikacji danej usługi.

c) Odpowiedzialność firmy sStore względem Klienta w związku ze świadczoną na jego rzecz usługą jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta z tytułu świadczenia tej usługi.

d) Postanowienia z pkt. 3. b. pozycja druga i trzecia oraz pkt. 3.c nie znajdują zastosowania do umowy zawartej z Konsumentem.

 

 

4. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

 

a) Klient zobowiązany jest do informowania firmy sStore o zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń ich oraz zmianach kontaktowego adresu poczty e-mail. Brak powiadomienia firmy sStore o zmienionych danych będzie skutkowało doręczeniem pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.

b) Klient zobowiązany jest do terminowego płacenia za zamówione usługi.

c) Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych przy zamawianiu usług.

d) Klient zobowiązany jest naprawić firmie sStore wszelkie szkody, które poniesie firma sStore w związku z korzystaniem z usługi przez Klienta z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich.

e) Klient zobowiązuje się do współdziałania z firma sStore w ewentualnych sporach sądowych oraz pozasądowych z osobami trzecimi, które będą dochodziły odpowiedzialności od firmy sStore w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Klienta.

 

 

5. Obowiązek przestrzegania prawa

 

a) Klient zobowiązany jest do korzystania ze świadczonych przez firmę sStore usług w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz nienaruszający praw osób trzecich a także przepisów obowiązującego prawa.

b) W przypadku otrzymanej wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze korzystania z usługi przez Klienta, firma sStore ma prawo uniemożliwić dostępu do usługi i zablokować usługę.

c) W przypadku uzyskania przez firmę sStore informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów lub Regulaminem Usługi lub niezgodnie z przepisami prawa, firma sStore ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać je odpowiednim organom władzy publicznej.

d) Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Klient udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej. Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez osoby trzecie, którym Klient udostępnia usługę.

e) Klient oświadcza, że na wszelkie elementy dostarczone przez Klienta na potrzeby realizacji przez firmę sStore na jego rzecz usług w przypadku, których dostarczenie takich elementów jest konieczne (w szczególności utwory graficzne, dźwiękowe i utwory literackie), Klient posiada stosowne licencje lub inne uprawnienia. Firma sStore zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do złożenia oświadczenia na piśmie lub w innej formie co do zakresu takich uprawnień. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości firmie sStore przysługuje prawo odmowy wykorzystania dostarczonych elementów.

 

 

6. Dostępność Usługi

 

a) W celu świadczenia usługi z należytą starannością firma sStore ma prawo do wykonywania aktualizacji oprogramowania na serwerach za pomocą, których świadczona jest usługa.

b) Firma sStore zastrzega sobie prawo do robienia krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi związanych z obsługą i konserwacją systemu.

c) W przypadku gdy Regulamin danej usługi tak stanowi, firma sStore gwarantuje dostępność tej usług w trakcie trwania jej Okresu Abonamentowego na poziomie 99,5 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w działaniu usługi w trakcie trwania opłaconego Okresu Abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, firma sStore, po

pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klienta, zobowiązuje się do przedłużenia Okresu Abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw. Firma sStore nie będzie w inny sposób ponosić odpowiedzialności za Dostępność Usługi w przypadku usług świadczonych na rzecz Klientów nie będących Konsumentami.

 

 

7. Płatności

 

a) Opłata za świadczenia usługi ustalana jest zgodnie cennikiem usługi znajdującym się na stronach internetowych firmy sStore, obowiązującym w chwili zamówienia usługi chyba, że poszczególne Regulaminy Usług stanowią co innego i powinna zostać wniesiona przed upływem terminu wskazanego w proformie. Wnoszone opłaty są niepodzielne i rozliczane są w Okresach Abonamentowych chyba, że co innego wynika z oferty świadczenia konkretnej usługi.

b) Firma sStore zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, przy czym taka zmiana nie ma wpływu na ceny usług zamówionych przed ich zmianą.

c) Klient zobowiązany jest do wykonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez firmę sStore rachunek bankowy. W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez firmę sStore rachunek bankowy, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej faktury proformy. W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.

d) Faktura tytułem świadczenia usługi wystawiana jest na dane Klienta wskazane w Panelu Klienta firmy sStore. Faktura jest wystawiana jest w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie firmy sStore. Klientowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, faktura zostanie wysłana na jego e-mail oraz będzie także udostępniona poprzez Panel Klienta.

e) Datą zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy sStore.

 

 

8. Przedłużanie Okresu Abonamentowego

 

a) Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego firma sStore poinformuje Klienta za pomocą poczty e-mail o upływie Okresu Abonamentowego oraz o kwocie opłat za przedłużenie okresu świadczenia usługi na kolejny Okres Abonamentowy przesyłając jednocześnie proformę tytułem przedłużenia. Przedłużenie Okresu Abonamentowego jest równoznaczne z zamówieniem usługi.

b) Klient dokonuje przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez firmę sStore, na podstawie przesłanej proformy, tytułem świadczenia usługi, na kolejny Okres Abonamentowy.

c) Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy nie później niż 7 dni przed upływem Okresu Abonamentowego.

d) Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania Usługi na kolejny Okres Abonamentowy, zaś w przypadku dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z usługi, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu świadczenia tej usługi, cennika oraz jeżeli są przewidziane dla danej usługi – specyfikacji, parametrów bezpieczeństwa i innych dokumentów, o których mowa w Regulaminach Usługi i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym.

e) Po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym firmy sStore, tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, okres świadczenia usługi zostanie przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.

f) Brak wpłaty na rachunku bankowym firmy sStore tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym do ostatniego dnia bieżącego Okresu Abonamentowego usługi oznaczać będzie zablokowanie dostępu do usługi począwszy od następnego dnia po zakończeniu bieżącego Okresu Abonamentowego. Klient wyraża zgodę na przechowanie danych zgromadzonych w ramach usługi i usług dodatkowych przez okres kolejnych 14 dni.

g) Jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego firma sStore zaksięguje wpłatę na rachunku bankowym tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny Okres Abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego.

h) Brak wpłaty na rachunku bankowym firmy sStore tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym do 14 dnia po zakończeniu poprzedniego Okresu Abonamentowego skutkować będzie usunięciem usługi oraz usług dodatkowych zamówionych do tej usługi oraz rozwiązaniem umowy o świadczenie tej usługi i usług dodatkowych.

i) Usługa aktywowana jest na Okres Próbny - Okres Testowy - rozpoczynający się od dnia przekroczenia parametrów, a okres trwania umowy przedłużony zostaje o okres 14 dni od daty przekroczenia tych parametrów. Kolejny Okres Abonamentowy liczony jest od daty przekroczenia parametrów usługi i firma sStore wystawi proformę tytułem świadczenia usługi od tej daty.

j) Jeżeli w czasie Okresu Próbnego - Okresu Testowego - firma sStore uzyska wpłatę tytułem świadczenia usługi, czas świadczenia usługi zostanie przedłużony do końca kolejnego Okresu Abonamentowego.

k) Brak wpłaty na rachunku bankowym firmy sStore tytułem świadczenia usługi w kolejnym Okresie Abonamentowym w ciągu 14 dni od daty przekroczenia parametrów powoduje zablokowanie dostępu do usługi 15 dnia na kolejnych 7 dni. Jeżeli w tym czasie firma sStore odnotuje wpłatę na swoim rachunku bankowym tytułem świadczenia usługi, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas świadczenia

usługi zostanie przedłużony do końca kolejnego Okresu Abonamentowego. Jeżeli firma sStore nie odnotuje w tym czasie wpłaty, usługa oraz usługi dodatkowe zamówione do tej usługi wraz z danymi w ramach nich zgromadzonymi zostaną usunięte a umowy o świadczenie tej usługi i usług dodatkowych ulegną rozwiązaniu.

 

 

9. Postępowania reklamacyjne dotyczące usług i produktów

 

a) Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać przesłana do firmy sStore w formie pisemnej na adres firmy. Reklamacja powinna i zawierać:

- pełne dane Klienta, dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta;

- usługę, której dotyczy reklamacja;

- zarzuty Klienta względem usługi;

- ewentualne żądanie Klienta.

 

b) Reklamacja musi być podpisana przez Klienta lub pełnomocnika reprezentującego Klienta. Gdy reklamacja jest podpisana przez reprezentanta Klienta należy dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie.

c) Firma sStore zobowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie niezwłocznym od daty jej otrzymania, informując czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób ma zamiar rozpatrzyć reklamację albo informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

d) Warunkiem wystąpienia z roszczeniami przeciwko firmie sStore przez Klienta nie będącego Konsumentem jest wyczerpanie przez Klienta drogi postępowania reklamacyjnego.

 

 

10. Okres obowiązywania umowy oraz rozwiązanie umowy

 

a) Umowa o świadczenie usługi zawierana jest na czas określony równy Okresowi

Abonamentowemu. Umowa o świadczenie usługi ulega rozwiązaniu na skutek nieprzedłużenia Okresu Abonamentowego usługi zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów.

b) Firma sStore będzie mogła rozwiązać umowę o świadczenie usługi w przypadku gdy:

- Klient w sposób istotny naruszy postanowienia umowy,

- Klient będzie korzystał z usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami

- Klient będzie działał na szkodę firmy sStore lub innych klientów firmy sStore lub użytkowników Internetu.

- Klient będzie miał możliwość rozwiązania umowy o świadczenie danej usługi w przypadku gdy:

- Firma sStore w sposób istotny naruszy postanowienia umowy.

c) Przed rozwiązaniem umowy firma sStore lub Klient wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń umowy, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na zaprzestanie wskazanych naruszeń. Wezwanie musi zostać złożone na piśmie. Niezaprzestanie naruszeń umowy upoważnia drugą stronę umowy do jej rozwiązania.

d) Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej.

 

 

11. Postanowienia końcowe Ogólnym Warunków Umów

 

a) Postanowienia zawarte w tym dokumencie są postanowieniami ogólnymi. Zagadnienia w nim zawarte mogą być regulowane odmiennie przez postanowienia szczegółowe zawarte w Regulaminach dla poszczególnych usług.

b) Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie firmie sStore odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do firmy sStore przed jego upływem. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem powyższego terminu prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

c) Firma sStore zastrzega sobie prawo zmian w Ogólnych Warunkach Umów oraz poszczególnych Regulaminów Usług z ważnych przyczyn, a w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych usługi, zmiany warunków usług świadczonych przez osoby trzecie na rzecz firmy sStore niezbędnych do świadczenia usług, zmiany w zakresie oferty usług lub przekształceń prawnych firmy sStore. Zmiany te będą obowiązywać od dnia udostępnienia nowej wersji dokumentu Ogólnych Warunków Umów lub dodatkowych Regulaminów Usług dostępnych na stronach www firmy sStore. O zmianach Klient zostanie poinformowany poprzez pocztę e-mail udostępniony w Panelu Klienta firmy sStore. Konsument ma prawo do złożenia oferty wcześniejszego rozwiązania umowy w terminie 14 dni od chwili poinformowania go przez firmę sStore o wprowadzonych zmianach. Termin dla Klienta nie będącego Konsumentem wynosi 7 dni.

d) Oferta, o której mowa w punkcie 11.c, powinna zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

e) W przypadku skutecznego złożenia oferty firma sStore ma prawo do:

- przyjęcia oferty za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,

- odrzucenia takiej oferty i dalszego świadczenia usługi na wcześniej obowiązujących zasadach do końca bieżącego Okresu Abonamentowego danej usługi.

- firma sStore poinformuje Klienta drogą pisemną o zajętym stanowisku w tej sprawie.

f) W sprawie umowy pomiędzy Klientem a firmą sStore ma zastosowanie prawo polskie. Strony umowy zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

g) Wszelkie spory pomiędzy Klientem a firmą sStore, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby firmy sStore. Powyższe wskazania co do właściwości sądu nie mają zastosowania dla Klientów będących Konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba firmy sStore.

h) Dokument - Ogólne Warunki Umów - z dnia 04.12.2013 r.

 

 

 

W razie wystąpienia problemów technicznych Klient proszony jest o wysłanie zgłoszenia na e-mail pomoc@sstore.pl » lub poprzez formularz zgłoszeń »


 

 

 

Przy zakupie oprogramowania sklepu internetowego w wersji własnościowej - licencja samodzielna - obowiązuje również regulamin - umowa licencyjna.


Od 11 lat tworzymy i projektujemy profesjonalne sklepy internetowe. E-sklepy są zakładane na naszej platformie sklepowej SKLEPYWWW.PL, na której każdy może wybrać gotowy sklep internetowy dla swojej branży. Oprogramowanie sklepu internetowego posiada mnóstwo integracji, między innymi z Allegro, hurtowniami - dropshipping, systemami płatności, firmami kurierskimi, porównywarkami cen, Facebookiem oraz z wieloma innymi serwisami i systemami. A to wszystko w najlepszych cenach na rynku!

Od początku również zajmujemy się profesjonalnym pozycjonowaniem sklepów internetowych i stron WWW. Dzięki naszemu doświadczeniu i możliwościom wypromujesz w Google swój e-sklep lub stronę WWW. Znamy się ma marketingu internetowym, pomożemy Ci w kampaniach Google AdWords (teraz Google Ads), promowaniu na Facebooku i w porównywarkach cen a także w internetowych pasażach handlowych.

Z nami rozpoczniesz oraz rozkręcisz swój własny e-biznes!